Dni wolne w roku przedszkolnym 2019/2020: 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych, 11 listopada jest Święto Niepodległości, 24-26 grudnia Wigilia i Boże Narodzenie, 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia święto Trzech Króli, 13 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja Święto Pracy, 11 czerwca Boże Ciało, 13 lipca – 14 sierpnia – przerwa wakacyjna.

Ramowy rozkład dnia został opracowany w oparciu o nową Podstawę Programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  DzUz 2016r. Poz.895)

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo ‐ dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków  życiowych, wieku i założeń  programowych przedszkola. Praca wychowawczo‐dydaktyczna i opiekuńcza jest  organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci.

Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć  w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy/ruch na  świeżym powietrzu.

Realizacja Podstawy Programowej w godz. 8.00- 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  1. co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą  bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela)
  2. co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe)
  3. jedna piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne
  4. dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować  dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
  5. organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo